In het Eindhovens Dagblad stond medio januari 2010 een stuk over het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw. Moet dat nog wel vrijgelaten worden? Kon dat niet beter centraal worden georganiseerd? Of gedurende een veel kortere tijd toegestaan worden? Weegt de lol van sommigen (veelal jeugdigen) nog wel op tegen de overlast, die veel mensen ondervinden? Allemaal vraagpunten, die nu aan de orde werden gesteld. Regeren is vooruitzien! Nu precies 2 jaar geleden schreef GBV hierover al een brief naar het college. Enkele citaten uit deze brief zijn de volgende: 

1.

Het is tijdens de jaarwisseling goed gebruik om ter opluistering van dit moment vuurwerk af te steken. Iets, dat door velen dan ook met veel plezier wordt gedaan in den lande. Dus ook in Veldhoven. Een traditie, die weliswaar enige milieuvervuiling en geluidshinder met zich mee brengt. Maar dit moet naar het idee van GBV tot op zekere hoogte ook een keer kunnen. 

2.

Enkele andere aspecten bij dit alles doen bij GBV echter steeds meer de nodige bedenkingen postvatten. Met name met betrekking tot de veiligheid en overlast. Het begint al met het feit, dat het is toegestaan zo ongeveer gedurende de gehele dag vuurwerk af te steken. Wat dan ook in ruime mate gebeurt. Vaak door hele jonge kinderen (leeftijd tussen 8 en 12 jaar komt veelvuldig voor), die dit doen op een niet altijd even verantwoorde wijze. Het gooien van knalvuurwerk onder (rijdende) auto’s en naar andere verkeersdeelnemers is allang geen uitzondering meer. Het op elkaar en naar derden ‘schieten’ met zogenaamde Romeinse kaarsen was ook dit jaar weer schering en inslag. Het geknal lijkt steeds harder te worden (zwaarder vuurwerk) en dat dan gedurende de gehele dag, wat voor dieren natuurlijk geen pretje is; met name honden en katten hebben er erg veel last van. 

3.

Verder is daar natuurlijk het punt van het moedwillig vernielen van zaken door vuurwerk. Op verschillende plaatsen vonden vernielingen plaats. Onder meer vuilnisbakken, middengeleiders op bermen en verkeersborden moesten het weer op diverse plekken ontgelden. Naar de kosten, die dit alles met zich mee brengt voor de gemeente, kan GBV op dit moment alleen maar raden. Nog los van de benodigde inzet vanuit de brandweerorganisatie. 

4.

Mensen, vooral ouderen en personen die minder goed ter been zijn, hebben angst zich nog op straat te begeven op Oudejaarsdag en blijven op 31 december uit arren moede maar zoveel mogelijk binnen. Moeten we dan gaan spreken van vuurwerk-terrorisme? 

5.

In bepaalde gevallen is het de GBV-fractie een volstrekt raadsel wat in dit verband de opvoedkundige rol van sommige ouders is. De indruk begint te ontstaan dat een gedeelte van hen hun verantwoordelijkheid in deze onvoldoende nemen. Hoe kan het anders bestaan, dat kinderen van rond 10 jaar oud met een rugzak vol vuurwerk gedurende de gehele dag datgene doen, zoals zojuist is beschreven? Het valt die kinderen niet eens te verwijten, dat zij op een gevaarlijke manier bezig zijn: ze hebben nog amper het besef, dat dit het geval is. Hoe hypocriet zijn we als samenleving? Aan kinderen jonger dan 16 jaar mag geen vuurwerk worden verkocht, maar we kijken wel toe, dat het gebruikt wordt door hele jonge mensen. GBV begrijpt hier niets meer van. Het lijkt de onzinnigheid ten top. 

6.

GBV heeft zeker begrip voor het feit, dat het afsteken van vuurwerk door jongeren door hen als ‘leuk’ wordt ervaren en wij willen hen dit vermaak ook zeker niet ontzeggen. Maar het mag evenmin doorslaan en ten koste gaan van heel veel andere inwoners (en dieren) in Veldhoven. Enige overlast is acceptabel, maar zeker niet als het gaat om de veiligheid van mensen en het moedwillig aanrichten van vernielingen. 

Tot zover enkele citaten uit onze ‘brand’brief van nog maar 2 jaar geleden. Destijds kreeg GBV nog betrekkelijk weinig bijval vanuit de politieke omgeving. Misschien wordt dat nu beter. Voortschrijdend inzicht wordt zoiets dan genoemd! 

G. Jonkers

Fractievoorzitter GBV