Geacht college,
Namens de fracties van VSA en GBV willen wij u in het kader van art 42 van het reglement van orde de volgende kwestie voorleggen: Onlangs ontvingen wij een bericht vanuit de SRE met de vooraankondiging van een conferentie over de toekomstige regionale samenwerking. Bij ons is ook bekend dat de regering bestuurslagen zoals de SRE gaat opheffen.

Als de doelstelling voor alle partijen een win-win samenwerking is, dan zijn het  de lokale partijen VSA en GBV die  als eersten een volmondig ‘ja’ in dit verband laten horen.

Maar, zo vragen wij ons oprecht af, is dit wel zo? Gaan wij op niet al te lange termijn een hoge prijs betalen voor alle inspanningen binnen een samenwerkingsverband  als Brainport?  Verliezen we onze gemeentelijke zelfstandigheid of leveren we een (groot) gedeelte van onze eigen autonomie over aan een overkoepelend, niet-democratisch gelegitimeerd maar bovenal door Eindhoven gedomineerd bestuursorgaan? VSA en GBV vrezen hier gezien het (recente) verleden oprecht voor.

Laat nogmaals gezegd zijn, er is niets tegen een vorm van samenwerking tussen diverse gemeenten in de regio Eindhoven. Dit kan inderdaad de gewenste win-win situatie opleveren, die ook goed is voor Veldhoven. Maar we moeten evenmin naïef zijn.

Eind november berichtte het Eindhovens Dagblad (ED) dat Eindhoven snel tot intensievere samenwerking wil komen met de gemeenten in haar stedelijk gebied. De SRE zal volgens het regeerakkoord immers op redelijk korte termijn gaan verdwijnen. In een brief aan de eigen raad schreef het Eindhovense college zelfs dat men het liefst zag dat deze gemeenten op bepaalde onderwerpen als één overheid zouden gaan opereren. Hoe duidelijk kun je zijn! De genoemde voorbeelden van samenwerkingsterreinen (economie, verkeer, Brainport en woningbouw) zijn daarbij niet  meteen de minste. Er blijft dan qua eigen beleidsruimte niet veel meer over, gezien het feit dat zaken op het vlak van veiligheid, onderwijs en sociale zaken (Wmo en WWB) al voor een belangrijk deel vanuit Den Haag worden bepaald. De SRE gaat nu de vraag onderzoeken hoe de regionale samenwerking in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. Wat daaruit komt, werd door Eindhoven dus blijkbaar niet echt van belang gevonden omdat men als college al een duidelijke mening heeft. Een reden temeer om uit te gaan van een dubbele agenda, die onze buurgemeente in dit dossier lijkt te hebben.

Half december werd via het ED ook bekend gemaakt dat Brainport op dit moment een bestuurlijke warboel is. De organisatie van dit orgaan lijkt niet goed te functioneren. De sturing en de effectiviteit

zijn onvoldoende. De Stichting Brainport onder voorzitterschap van burgemeester Van Gijzel moet duidelijker gaan sturen en de Eindhovense raad moet in dat bestuur meer invloed krijgen. Tot zover de berichtgeving in het ED hieromtrent. 

Tel dit alles bij elkaar op en de uitkomst lijkt voor Veldhoven naar ons idee opeens toch wat minder florissant dan op het eerste oog gedacht. Gemeentelijke samenwerking is prima maar of de noodzaak tot intensivering daarvan feitelijk aanwezig is, blijft voor VSA en GBV even volstrekt de vraag. We moeten oppassen geen historische vergissing te maken door hierin te ver mee te gaan. In het verleden heeft Veldhoven zichzelf ook zonder zich bestuurlijk uit te leveren aan Eindhoven zeer goed op de kaart weten te zetten. Onze gemeente groeide in rap tempo, realiseerde mooie bouwprojecten inclusief een goed eigen voorzieningenniveau en beschikt tot op de dag van vandaag  over voldoende middelen en heeft lage lasten voor haar inwoners. Veldhoven kent in omvang en inhoud een gemeente met veel bestuurlijke kracht.

Daarnaast vertoonde Veldhoven steeds zonder allerlei samenwerkingsverplichtingen voldoende bestuurlijke slagkracht als het er op aan kwam en stonden wij ons economisch mannetje met de vestiging en groei van internationale bedrijven als ASML en Simac.

VSA en GBV stelden bij de verkiezingen van maart 2010 al dat onze beloning voor alle samenwerkingsdrift wel eens een gemeentelijke herindeling zou kunnen worden als we niet op onze hoede zijn. Dat idee is nog zeker niet weg en de recente berichtgeving over samenwerking en Brainport hebben deze onrust alleen maar doen toenemen. VSA en GBV willen in dit kader niet doemdenken maar wel een realistische benadering voorstaan. Wij hechten aan een bestuurlijk zelfstandig Veldhoven, al dan niet participerend in een vorm van samenwerking en willen dit nadrukkelijk geborgd zien.

Zo zou Eindhoven een groot stuk van onze ongerustheid kunnen wegnemen door klip en klaar het statement van medio jaren ’90 te herbevestigen als bestuurlijk uitgangspunt dat de eindmaat aan de westzijde van Eindhoven voor deze gemeente is bereikt. Een afspraak overigens voortvloeiend uit een vrijwillige grenscorrectie tussen beide gemeenten, waarbij Meerhoven grotendeels in handen van Eindhoven kwam. 

Gezien het gestelde willen VSA en GBV in het kader van art 42 van het reglement van orde de volgende vragen voorleggen aan het college: 

  1. Is het college bereid op korte termijn met de raad in gesprek te gaan over de vorm en inhoud van de meest wenselijk geachte toekomstige samenwerkingsvorm in onze regio alvorens hierover een bestuurlijk commitment uit te spreken naar derden?
  2. Kan het college toezeggen dat er geen nieuwe verplichtingen in dit verband aangegaan zullen worden alvorens een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden?
  3. Is het college bereid aan Eindhoven de vraag voor te leggen of men bereid is het standpunt dat college en raad van deze gemeente medio jaren ’90 innamen, te weten dat de eindmaat voor Eindhoven aan de westzijde is bereikt, te herbevestigen? 

Vanwege het belang van het onderwerp en de mogelijke bestuurlijke consequenties die bepaalde stappen in de nabije toekomst kunnen hebben en het feit dat er binnenkort over een nieuwe samenwerkingsvorm gesproken gaat worden in SRE-verband, lijkt het meer dan gerechtvaardigd hierover op korte termijn tot een optimale afstemming te komen met de gemeenteraad van Veldhoven. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij

Namens de VSA- en GBV-fracties 

Met vriendelijke groet 

 

Albert de Jong                     Hans van de Looij

Fractievoorzitter VSA           Vice-fractievoorzitter GBV

 

In het Eindhovens Dagblad stond medio januari 2010 een stuk over het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw. Moet dat nog wel vrijgelaten worden? Kon dat niet beter centraal worden georganiseerd? Of gedurende een veel kortere tijd toegestaan worden? Weegt de lol van sommigen (veelal jeugdigen) nog wel op tegen de overlast, die veel mensen ondervinden? Allemaal vraagpunten, die nu aan de orde werden gesteld. Regeren is vooruitzien! Nu precies 2 jaar geleden schreef GBV hierover al een brief naar het college. Enkele citaten uit deze brief zijn de volgende:

1.

Het is tijdens de jaarwisseling goed gebruik om ter opluistering van dit moment vuurwerk af te steken. Iets, dat door velen dan ook met veel plezier wordt gedaan in den lande. Dus ook in Veldhoven. Een traditie, die weliswaar enige milieuvervuiling en geluidshinder met zich mee brengt. Maar dit moet naar het idee van GBV tot op zekere hoogte ook een keer kunnen.

2.

Enkele andere aspecten bij dit alles doen bij GBV echter steeds meer de nodige bedenkingen postvatten. Met name met betrekking tot de veiligheid en overlast. Het begint al met het feit, dat het is toegestaan zo ongeveer gedurende de gehele dag vuurwerk af te steken. Wat dan ook in ruime mate gebeurt. Vaak door hele jonge kinderen (leeftijd tussen 8 en 12 jaar komt veelvuldig voor), die dit doen op een niet altijd even verantwoorde wijze. Het gooien van knalvuurwerk onder (rijdende) auto’s en naar andere verkeersdeelnemers is allang geen uitzondering meer. Het op elkaar en naar derden ‘schieten’ met zogenaamde Romeinse kaarsen was ook dit jaar weer schering en inslag. Het geknal lijkt steeds harder te worden (zwaarder vuurwerk) en dat dan gedurende de gehele dag, wat voor dieren natuurlijk geen pretje is; met name honden en katten hebben er erg veel last van.

3.

Verder is daar natuurlijk het punt van het moedwillig vernielen van zaken door vuurwerk. Op verschillende plaatsen vonden vernielingen plaats. Onder meer vuilnisbakken, middengeleiders op bermen en verkeersborden moesten het weer op diverse plekken ontgelden. Naar de kosten, die dit alles met zich mee brengt voor de gemeente, kan GBV op dit moment alleen maar raden. Nog los van de benodigde inzet vanuit de brandweerorganisatie.

4.

Mensen, vooral ouderen en personen die minder goed ter been zijn, hebben angst zich nog op straat te begeven op Oudejaarsdag en blijven op 31 december uit arren moede maar zoveel mogelijk binnen. Moeten we dan gaan spreken van vuurwerk-terrorisme?

5.

In bepaalde gevallen is het de GBV-fractie een volstrekt raadsel wat in dit verband de opvoedkundige rol van sommige ouders is. De indruk begint te ontstaan dat een gedeelte van hen hun verantwoordelijkheid in deze onvoldoende nemen. Hoe kan het anders bestaan, dat kinderen van rond 10 jaar oud met een rugzak vol vuurwerk gedurende de gehele dag datgene doen, zoals zojuist is beschreven? Het valt die kinderen niet eens te verwijten, dat zij op een gevaarlijke manier bezig zijn: ze hebben nog amper het besef, dat dit het geval is. Hoe hypocriet zijn we als samenleving? Aan kinderen jonger dan 16 jaar mag geen vuurwerk worden verkocht, maar we kijken wel toe, dat het gebruikt wordt door hele jonge mensen. GBV begrijpt hier niets meer van. Het lijkt de onzinnigheid ten top.

6.

GBV heeft zeker begrip voor het feit, dat het afsteken van vuurwerk door jongeren door hen als ‘leuk’ wordt ervaren en wij willen hen dit vermaak ook zeker niet ontzeggen. Maar het mag evenmin doorslaan en ten koste gaan van heel veel andere inwoners (en dieren) in Veldhoven. Enige overlast is acceptabel, maar zeker niet als het gaat om de veiligheid van mensen en het moedwillig aanrichten van vernielingen.

Tot zover enkele citaten uit onze ‘brand’brief van nog maar 2 jaar geleden. Destijds kreeg GBV nog betrekkelijk weinig bijval vanuit de politieke omgeving. Misschien wordt dat nu beter. Voortschrijdend inzicht wordt zoiets dan genoemd!

 

Voorgeschiedenis.
In de afgelopen 30 jaar was de Rijksweg N69 ongetwijfeld een van de meest besproken wegen van onze regio. Deze weg loopt vanaf de Belgische grens dwars door Valkenswaard en Aalst richting Eindhoven en veroorzaakt al vele jaren en in toenemende mate onacceptabele verkeersoverlast voor de bewoners ter plaatse (lawaai, onveiligheid, luchtvervuiling). In 2004 werd door een aantal betrokken gemeenten (waaronder Veldhoven), het SRE en de provincie een intentieverklaring getekend met een bepaalde oplossingsrichting (hierover straks meer).

Eind 2008 nam de provincie Noord-Brabant de N69 over van het Rijk. Besloten werd toen het proces om te komen tot een oplossing voor de verkeers- en milieuproblematiek op deze weg over te doen. Er werd ingezet op een overlegvorm met een zgn. Brede Belangen Benadering, waarbij zoveel mogelijk betrokken partijen mochten aanschuiven. Dit zou uiteindelijk moeten resulteren in een breed gedragen en daarmee haalbare oplossingsvariant.Eind 2010 leidde dit alles tot het GebiedsAkkoord Grenscorridor N69. Een overeenkomst, waar ook Veldhoven bestuurlijk bij betrokken is en waaraan de gemeenteraad zijn fiat moet geven. Tot zover een stukje voorgeschiedenis in vogelvlucht.

De actuele voortgang.

In de raadsvergadering van december j.l. werd een PvdA-motie aangenomen, die het karakter had van een motie van treurnis. Zeer tegen de wil van het college maar met steun van de grootste coalitiepartij VSA. De provincie werd daarin verweten qua communicatie en afstemming onzorgvuldig te hebben gehandeld richting Veldhovense gemeenteraad. Er zou namelijk nog slechts één voorkeursvariant in beeld zou zijn waarover gesproken kan worden. Terwijl bij verschillende politieke partijen het beeld was gewekt dat de raad nog wat te kiezen zou hebben uit diverse mogelijke oplossingsrichtingen. Een gedachte, die door de wethouder verkeer nog maar enkele maanden geleden was bevestigd.

De eerste vraag is dan natuurlijk bij wie nu de fout echt zit? En om heel eerlijk te zijn, valt te betwijfelen of die inderdaad ligt bij de provincie. In het Afsprakenkader, dat op 10 februari  2010 door alle betrokken partijen werd onderschreven en van een handtekening voorzien

– ook door de wethouder verkeer van Veldhoven! – staat immers als uitgangspunt onder meer dat er uiteindelijk één integraal maatregelenpakket wordt voorgelegd en dat dit tot stand komt aan één onderhandelingstafel. Dit document heeft destijds ter inzage gelegen voor de raad. Er staat verder in dat de betrokken partijen er zelf verantwoordelijk voor zijn om de achterbannen goed te informeren. In een bijbehorend stappenplan staat verder nog dat er eind 2010 een Gebiedsakkoord met een pakket van voorkeursmaatregelen ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan alle gemeenteraden. Een pakket, dus niet meerdere! Misschien zijn in Veldhoven de verwachtingen in dit kader toch niet helemaal juist geweest dan wel was sprake van een verkeerde interpretatie van gemaakte afspraken. Bij de wethouder verkeer en/of de raadsfracties, dat laten we hier maar even in het midden. 

De inhoud: hoezo anders?

Er wordt nu ingestoken op de zgn. variant Westparallel 1 in combinatie met Nulplus. Nulplus behelst zaken als het stimuleren van openbaar vervoer (OV) en fietsgebruik en het benutten van de bestaande infrastructuur.

Hierbij wordt gesuggereerd dat deze totaaloplossing wezenlijk anders is dan die van de Intentieverklaring uit 2004. Dit valt echter zeer te betwijfelen. 

In die Intentieverklaring werd onder meer uitgegaan van de aanleg van een regionaal fietspad van Valkenswaard naar Eindhoven en de realisatie van een HOV-as tussen deze 2 gemeenten. Verder ging het in fase 1 van deze oplossing overwegend om benuttingsmaatregelen in Valkenswaard en op de N69 zelf. Met andere woorden, in feite geen wezenlijk verschil in benadering.

Daarnaast voorzagen de fasen 2 en 3 van de Intentieverklaring in de aanleg van een Westparallel vanaf Valkenswaard richting Veldhoven inclusief een aansluiting op de A67.

Ook niet totaal anders dus qua bedoeling.

Er wordt aangestipt dat bij de voorstellen uit 2004 de aansluiting op de A67 te dicht bij knooppunt De Hogt zou komen liggen, wat niet realistisch zou zijn. Maar dat is natuurlijk een non-argument. Immers, in de Intentieverklaring werd destijds een zoekgebied voor de nieuwe infrastructuur aangegeven; de exacte plek van een eventueel aan te leggen Westparallel stond nog helemaal niet vast. Dus evenmin de definitieve aansluiting bij De Hogt.

De plek waar de Westparallel volgens het Gebiedsakkoord 2010 nu ongeveer moet komen valt vrijwel geheel samen met de westgrens van dat zoekgebied.  Dus ook in dit verband geen echt andere insteek

Het enige verschilpunt tussen de bedoelingen van de Intentieverklaring 2004 en het huidige Gebiedsakkoord is de afwaardering van de huidige weg. Waarbij de weggedeelten waar nu nog een maximumsnelheid geldt van 80 km/u in de toekomst een regime zullen krijgen van 60 km/u. En waar nu nog 50 km/u gereden mag worden, daar gaat straks een maximumsnelheid van 30 km/u gelden. Toch niet bepaald een revolutionair verschil met de plannen van 6 jaren geleden. 

De beste oplossing voor Veldhoven.

Waar het nu uiteindelijk om moet gaan: Is de gekozen oplossing voor zowel de regio als voor Veldhoven de beste? Het laatste valt zeer te betwijfelen. Voor de gemeenten Valkenswaard en Aalst-Waalre zal er in de toekomst absoluut een betere verkeerssituatie komen als de plannen uitgevoerd worden conform de voorkeursvariant van het Gebiedsakkoord 2010. Maar voor Veldhoven lijkt het tegendeel het geval.

Er waren in technische zin in feite 2 realistische oplossingsrichtingen mogelijk en verdedigbaar. Naast de Westparallel 1 en Nulplus was er namelijk nog een variant in beeld, een die voorziet in een aanpassing van de huidige N397 (de weg Valkenswaard-Bergeijk-Eersel) in combinatie met de realisatie van nieuwe infrastructuur tussen Valkenswaard en Eindhoven inclusief een aansluiting op de A2 bij de High Tech Campus (HTC). De nieuwe eigenaar daarvan schijnt te hebben gesteld daaraan niet te willen meewerken, maar het is maar de vraag hoe serieus dit is verkend.

Voor Veldhoven heeft deze niet-gekozen variant echter beslist een aantal voordelen zoals:

–          er komt dan geen aansluiting van de N69 op de A67 ter hoogte van de Zilverbaan. Die vervolgens dus niet als sluiproute gebruikt kan worden, vooral door vrachtverkeer dat vanuit het Zuiden naar het industrieterrein Habraken wil.

–          deze is veel minder ingrijpend ten aanzien van aantasting van het beekdalengebied ten zuiden van Veldhoven.

–          de totale verwachte enorme verkeerstoename op De Locht blijft hiermee achterwege.

Kortom, mogelijk was een andere voorkeursvariant voor Veldhoven beter geweest.

Zeker als men daarbij in ogenschouw neemt dat de andere oplossingsrichting volgens het onderzoeksrapport een positiever verkeerseffect lijkt te hebben dan de Westparallel.

 

Tenslotte: gevolgen voor de toekomst.

Veldhoven heeft in Zilverackers grote bouwplannen voor de toekomst. In hoeverre die in zijn geheel gerealiseerd kunnen gaan worden, is voor nu even de vraag. Maar als dit wel het geval zal zijn, dan moeten we het volgende goed bedenken. In het zuidelijk gedeelte van deze wijk is de Zilverbaan geprojecteerd tussen de woonbebouwing. Volgens een bijlage bij het onderzoeksrapport zal het vrachtverkeer op die weg met 21 % extra toenemen bij uitvoering van de plannen met Westparallel 1. Hiermee krijgen we mogelijk een kip-ei situatie. In hoeverre komen onze uitbreidingsplannen straks in gevaar vanwege de aanwezigheid van teveel vrachtverkeer ter plaatse, dat zich tussen de woonbebouwing moet begeven van en naar de Noordkant van Veldhoven (Habraken)? Zo ja, dan snijden we ons zelf in de vingers.

Uiteraard moeten we verder denken dan onze eigen gemeentegrenzen. Vanzelfsprekend willen we met anderen meedenken. Maar als gemeenten een (verkeers)probleem hebben, dan is het wel aangewezen om eerst zoveel mogelijk op eigen grondgebied naar een oplossing daarvoor te zoeken. Die oplossing is er ook. Maar door te kiezen voor de Westparallel 1 wordt het hele probleem voor een groot gedeelte op het bordje van de buurman gelegd. En het is de vraag of Veldhoven dat moet accepteren. GBV was in het verleden een voorstander van een combinatieaansluiting van N69 en Zilverbaan op de A67. Maar of dit zo blijft gezien dit hele verhaal, is nog geen uitgemaakte zaak.