1. Het is de laatste tijd akelig stilaan het politieke front in Veldhoven
 2. Slechts 2 raadsvergaderingen in bijna 9 maanden tijd! Is dat niet erg weinig?
 3. Is de raad nog voldoende in beeld als hoogste bestuursorgaan?
 4. Een andere vergaderstructuur zou wellicht verbetering kunnen brengen.

 

Veel mensen, die ik spreek doen de laatste tijd hun beklag over het politieke bedrijf in Veldhoven. De strekking van de klachten, die ik bedoel, is: er gebeurt niks in de politiek in Veldhoven! We lezen en horen niets. Wat doen jullie eigenlijk in die raadszaal?

Lees verder »

 • Veel uitritconstructies zijn in Veldhoven veel te steil bij aansluitingen op wegen
 • Dit vertraagt de handelingssnelheid, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

In Veldhoven zijn in de afgelopen jaren vrijwel alle woongebieden ingericht als verblijfgebied (30 km zones). Iets, wat de verkeersveiligheid zekere positief heeft beïnvloed, met name voor het langzame verkeer.

Natuurlijk, het is bekend dat sommige mensen hun vraagtekens plaatsen bij die herinrichting van wijken. Vaak wordt daarbij dan het argument gegeven, dat veel automobilisten zich toch niet aan de geldende maximum snelheid houden en de politie niet of nauwelijks controleert noch handhavend optreedt tegen overtreders. Dat laatste bevat misschien wel een kern van waarheid. Maar toch wordt daarbij een ding door veel mensen over het hoofd gezien. Toen er nog sprake was van oude situaties met een 50 km regime, pleegden veel automobilisten daar nog harder te rijden en werden in de bebouwde omgeving met gemak snelheden van 60 of meer gehaald. Misschien houden veel weggebruikers zich in de 30 km gebieden vandaag de dag niet precies aan de geldende maximum snelheid. Maar als momenteel wordt gereden met snelheden van 40-50 km/u, dan is dat altijd nog een flinke verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Lees verder »

 • Een wegsleepregeling in Veldhoven
 • Lang gekoesterde wens van GBV gehonoreerd

In haar verkiezingsprogramma van 2002 schreef GBV destijds onder meer de volgende stukjes tekst:

1.Het is Gemeente Belangen al heel lang een doorn in het oog dat steeds meer automobilisten de parkeerregels aan hun laars menen te kunnen lappen.

2.Een adequate wegsleepregeling zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dat hieraan behoefte zou bestaan werd bevestigd vanaf de allereerste wijkmonitor, die om de 2 jaar wordt georganiseerd. De burgers van Veldhoven gaven parkeeroverlast telkens weer een plaats in de top 3 van de meest voorkomende ergernissen.In 2005 waren er echter toch een aantal argumenten om af te zien van de invoering van een wegsleepregeling. Met name, zo was de verwachting, zou het instellen van zo’n regeling tijdrovend, complex en duur zijn met relatief weinig meerwaarde. Een wegsleepverordening werd daarmee op dat moment onhaalbaar.

Lees verder »

Samenvatting van dit verhaal:

 • Het college wil geen kleinschalige horecavoorziening bij kinderboerderij De Hazewinkel.
 • GBV wil al jaren een kleinschalig, niet-commercieel verkooppunt met fatsoenlijke
  toiletvoorziening bij De Hazewinkel.
 • Deze voorziening zou gerund kunnen worden door bewoners van de Severinus Stichting, die zo een
  nuttige dagbesteding zouden kunnen hebben.
 •  Openingstijden: alleen overdag en vroeg avond.
 • Collegebesluit lijkt in strijd met eerder vastgestelde Nota Toerisme en Recreatie 2009-2011 en
  met eerder gewekte verwachtingen.

Lees verder »

 

Als oppositiepartij krijg je lang niet alles voor elkaar. Dat is soms tegelijkertijd begrijpelijk en frustrerend. Vooral dat laatste zal iedereen wel duidelijk zijn. Een goed idee is immers een goed idee, van wie het ook afkomstig is. Als een prima voorstel zonder goede onderbouwing wordt afgeschoten, enkel omdat het van de oppositie komt, dan is dat in de meeste gevallen toch even slikken. Het komt de motivatie om positief te willen meedenken niet ten goede. En toch moet je die drive zien te behouden, anders kun je net zo goed ophouden als raadsfractie.

Het is daarom toch prettig als je af en toe je stempel weet te drukken op de gang van zaken. Dat lijkt GBV in mei 2011 toch op 2 fronten te zijn gelukt: de opzet van de volgende begrotingsbehandeling en de gang van zaken bij de verkiezingsborden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014. De gang van zaken bij de begrotingsbehandeling in november 2010 leverde veel gevoelens van onvrede op bij nagenoeg de gehele raad. Het debat kwam niet op gang en vrijwel elke discussie werd veelal in de kiem gesmoord. Debet hieraan was met name de gekozen opzet, die daartoe ook weinig tot geen ruimte gaf. In elk geval betekende dit een mooie aanleiding om het hele begrotingsgebeuren nog maar eens tegen het licht te houden in het Presidium (overleg van alle fractievoorzitters met de burgemeester). Om deze discussie enigszins te structureren, had GBV tevoren 4 mogelijke varianten bedacht, van een uiterste summiere behandeling tot een voorzien van alle toeters en bellen. Bijna alle fracties kozen voor de op een na meest uitgebreide vorm. Die zorgt er in elk geval voor dat er meer ruimte komt voor inhoudelijk debat tussen fracties en college en fracties onderling. Bovendien komt er een veel betere mogelijkheid voor fracties voor onderlinge afstemming. Bijvoorbeeld om gelijksoortige moties en amendementen samen te voegen. We zijn benieuwd hoe het in de praktijk zal werken.

Maar nog belangrijker is, dat het voorstel van GBV inzake de verkiezingsborden overgenomen lijkt te worden. Weet iedereen het nog? Dat Veldhoven op een woensdagmorgen begin 2010 wakker werd, de wereld inkeek en een woud van verkiezingsposters zag, dat pijn deed aan de ogen. Dat werd door veel burgers niet in dank afgenomen. Bovendien was het op grote schaal niet zo nauw genomen met de gemaakte afspraken tussen partijen in dit verband. Het hele gebeuren verdiende geen schoonheidsprijs. GBV trok zich de kritiek aan en pleitte er in oktober 2010 per brief voor om deze zaak afdoende maar vooral ook tijdig te regelen. In een periode zonder dat de verkiezingskoorts alle partijen parten speelt. De kern van het GBV-pleidooi: plaats in 2014 op een aantal locaties (in totaal 14) centrale borden. Hierop mogen alle partijen een poster aanbrengen en verder in het publieke gebied niets. Dus geen verkiezingsborden meer langs de wegen. Hiermee tegemoetkomend aan de wens van heel veel bewoners van Veldhoven. Het Presidium nam de aanbevelingen van GBV over en het ziet er dus naar uit dat we voortaan gevrijwaard zullen blijven van grootschalige politieke horizonvervuiling in verkiezingstijd voor de gemeenteraad.

Tenslotte een fysiek succes op verkeersgebied. Rond het jaar 2000 al vroeg GBV aandacht voor de ontsluiting van het parkeerterrein bij Educatief Centrum De Parasol. Bewoners hadden destijds – terecht – geklaagd over het vele autoverkeer, dat zich via de wijk d’Ekker van en naar deze instelling begaf. De toegang tot het parkeerterrein bevond zich namelijk aan de Van Aelstlaan. GBV pleitte 11 jaar geleden al voor een ontsluiting via de Sterrenlaan en heeft dat in 2010 nogmaals kenbaar gemaakt, toen de definitieve plannen voor de herinrichting van de Sterrenlaan werden gemaakt. Met het gereed komen van de rotonde Sterrenlaan-Mullerlaan is deze lang gekoesterde GBV-wens dus gerealiseerd.

 

Oppositie of coalitie, ook buiten de setting van de raad blijft GBV zich als partij constructief opstellen en probeert inhoudelijk haar steentje bij te dragen in het belang van onze Veldhovense gemeenschap. Dat tonen deze 3 voorbeelden maar weer eens overduidelijk aan.