• Een wegsleepregeling in Veldhoven
 • Lang gekoesterde wens van GBV gehonoreerd

In haar verkiezingsprogramma van 2002 schreef GBV destijds onder meer de volgende stukjes tekst:

1.Het is Gemeente Belangen al heel lang een doorn in het oog dat steeds meer automobilisten de parkeerregels aan hun laars menen te kunnen lappen.

2.Een adequate wegsleepregeling zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dat hieraan behoefte zou bestaan werd bevestigd vanaf de allereerste wijkmonitor, die om de 2 jaar wordt georganiseerd. De burgers van Veldhoven gaven parkeeroverlast telkens weer een plaats in de top 3 van de meest voorkomende ergernissen.In 2005 waren er echter toch een aantal argumenten om af te zien van de invoering van een wegsleepregeling. Met name, zo was de verwachting, zou het instellen van zo’n regeling tijdrovend, complex en duur zijn met relatief weinig meerwaarde. Een wegsleepverordening werd daarmee op dat moment onhaalbaar.

Lees verder »

Samenvatting van dit verhaal:

 • Het college wil geen kleinschalige horecavoorziening bij kinderboerderij De Hazewinkel.
 • GBV wil al jaren een kleinschalig, niet-commercieel verkooppunt met fatsoenlijke
  toiletvoorziening bij De Hazewinkel.
 • Deze voorziening zou gerund kunnen worden door bewoners van de Severinus Stichting, die zo een
  nuttige dagbesteding zouden kunnen hebben.
 •  Openingstijden: alleen overdag en vroeg avond.
 • Collegebesluit lijkt in strijd met eerder vastgestelde Nota Toerisme en Recreatie 2009-2011 en
  met eerder gewekte verwachtingen.

Lees verder »

 

Als oppositiepartij krijg je lang niet alles voor elkaar. Dat is soms tegelijkertijd begrijpelijk en frustrerend. Vooral dat laatste zal iedereen wel duidelijk zijn. Een goed idee is immers een goed idee, van wie het ook afkomstig is. Als een prima voorstel zonder goede onderbouwing wordt afgeschoten, enkel omdat het van de oppositie komt, dan is dat in de meeste gevallen toch even slikken. Het komt de motivatie om positief te willen meedenken niet ten goede. En toch moet je die drive zien te behouden, anders kun je net zo goed ophouden als raadsfractie.

Het is daarom toch prettig als je af en toe je stempel weet te drukken op de gang van zaken. Dat lijkt GBV in mei 2011 toch op 2 fronten te zijn gelukt: de opzet van de volgende begrotingsbehandeling en de gang van zaken bij de verkiezingsborden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014. De gang van zaken bij de begrotingsbehandeling in november 2010 leverde veel gevoelens van onvrede op bij nagenoeg de gehele raad. Het debat kwam niet op gang en vrijwel elke discussie werd veelal in de kiem gesmoord. Debet hieraan was met name de gekozen opzet, die daartoe ook weinig tot geen ruimte gaf. In elk geval betekende dit een mooie aanleiding om het hele begrotingsgebeuren nog maar eens tegen het licht te houden in het Presidium (overleg van alle fractievoorzitters met de burgemeester). Om deze discussie enigszins te structureren, had GBV tevoren 4 mogelijke varianten bedacht, van een uiterste summiere behandeling tot een voorzien van alle toeters en bellen. Bijna alle fracties kozen voor de op een na meest uitgebreide vorm. Die zorgt er in elk geval voor dat er meer ruimte komt voor inhoudelijk debat tussen fracties en college en fracties onderling. Bovendien komt er een veel betere mogelijkheid voor fracties voor onderlinge afstemming. Bijvoorbeeld om gelijksoortige moties en amendementen samen te voegen. We zijn benieuwd hoe het in de praktijk zal werken.

Maar nog belangrijker is, dat het voorstel van GBV inzake de verkiezingsborden overgenomen lijkt te worden. Weet iedereen het nog? Dat Veldhoven op een woensdagmorgen begin 2010 wakker werd, de wereld inkeek en een woud van verkiezingsposters zag, dat pijn deed aan de ogen. Dat werd door veel burgers niet in dank afgenomen. Bovendien was het op grote schaal niet zo nauw genomen met de gemaakte afspraken tussen partijen in dit verband. Het hele gebeuren verdiende geen schoonheidsprijs. GBV trok zich de kritiek aan en pleitte er in oktober 2010 per brief voor om deze zaak afdoende maar vooral ook tijdig te regelen. In een periode zonder dat de verkiezingskoorts alle partijen parten speelt. De kern van het GBV-pleidooi: plaats in 2014 op een aantal locaties (in totaal 14) centrale borden. Hierop mogen alle partijen een poster aanbrengen en verder in het publieke gebied niets. Dus geen verkiezingsborden meer langs de wegen. Hiermee tegemoetkomend aan de wens van heel veel bewoners van Veldhoven. Het Presidium nam de aanbevelingen van GBV over en het ziet er dus naar uit dat we voortaan gevrijwaard zullen blijven van grootschalige politieke horizonvervuiling in verkiezingstijd voor de gemeenteraad.

Tenslotte een fysiek succes op verkeersgebied. Rond het jaar 2000 al vroeg GBV aandacht voor de ontsluiting van het parkeerterrein bij Educatief Centrum De Parasol. Bewoners hadden destijds – terecht – geklaagd over het vele autoverkeer, dat zich via de wijk d’Ekker van en naar deze instelling begaf. De toegang tot het parkeerterrein bevond zich namelijk aan de Van Aelstlaan. GBV pleitte 11 jaar geleden al voor een ontsluiting via de Sterrenlaan en heeft dat in 2010 nogmaals kenbaar gemaakt, toen de definitieve plannen voor de herinrichting van de Sterrenlaan werden gemaakt. Met het gereed komen van de rotonde Sterrenlaan-Mullerlaan is deze lang gekoesterde GBV-wens dus gerealiseerd.

 

Oppositie of coalitie, ook buiten de setting van de raad blijft GBV zich als partij constructief opstellen en probeert inhoudelijk haar steentje bij te dragen in het belang van onze Veldhovense gemeenschap. Dat tonen deze 3 voorbeelden maar weer eens overduidelijk aan.

 

 

 

Op maandag 9 mei maakte Selma Koegler (VVD) voor velen onverwachts bekend af te zullen treden als wethouder, onder meer belast met onderwijs, economische zaken, welzijn en sport. De officiële versie luidde, dat zij niet kon accepteren dat de 3 coalitiefracties VSA, VVD en CDA om uitstel hadden gevraagd van de behandeling van de raadstukken over de MFA’s Midden en Zuid. (Noot: MFA staat voor Multi Functionele Accommodatie. Hierin zouden onder meer 2 nieuwe scholen worden gehuisvest als vervanging voor de oude gebouwen).

Zij stelde hiermee al 5 jaar intensief bezig te zijn geweest en beschouwde de vraag om uitstel als een soort van motie van wantrouwen in haar richting. Was dat nu echt zo of was er meer aan de hand in de boezem van de coalitie? Laat eerst even enkele dingen duidelijk zijn. GBV vindt het feit, dat een wethouder voortijdig vanuit een negatieve overweging opstapt te allen tijde voor de persoon in kwestie een nare zaak. Dat gun je simpelweg niemand. Uit politiek oogpunt staan we hier wat genuanceerder in. We hebben er nooit een geheim van gemaakt weinig vertrouwen te hebben in deze wethouder. Het zou dus tamelijk huichelachtig zijn, als GBV nu zou stellen het vertrek van wethouder Koegler te betreuren. Dat is dan ook niet zo.

Maar wat natuurlijk wel stof tot overdenking geeft, is het feit dat dit is gebeurd en de wijze waarop. Het zegt namelijk toch wel degelijk iets over de huidige samenwerking binnen de coalitie. Immers, vanaf 2007 is dit de tweede wethouder, die ongewild voortijdig vertrekt vanuit het destijds gesloten bondgenootschap tussen VSA en VVD. Bovendien, met de installatie van Maarten Prinsen als opvolger van Selma Koegler hebben we vanaf april 2006 tot nu toe 3 burgemeesters en 9 wethouders in ons gemeentebestuur mogen begroeten. En een ding staat voor GBV daarbij vast: dit komt de bestuurlijke rust niet ten goede.

Verder is de aangevoerde reden van het vertrek van wethouder Koegler natuurlijk wel heel erg flinterdun. Het met 6 weken willen uitstellen van een groot dossier als dat van de MFA’s, waarmee tientallen miljoenen euro’s zijn gemoeid, om dat in een tijd van bezuinigen uitermate zorgvuldig tegen het licht te houden, kan toch geen reden zijn om dan meteen maar te vertrekken? Dat kan eenvoudigweg niet waar zijn. In feite waren enkele krantenartikelen verhelderend en weinig verhullend. De coalitiefracties stelden tevoren geheel en uitermate verrast te zijn door het aftreden van de VVD-wethouder. Ze wisten echt van niks, iets waarbij de oppositie nadrukkelijk vraagtekens plaatste. In een reactie op het raadsdebat over haar overhaaste vertrek als wethouder, liet Selma Koegler duidelijk blijken dat de oppositie het bij het rechte eind had en dat er veel meer speelde binnen de coalitie dan enkel een gevraagd uitstel. De kop boven een artikel luidde: Sfeer in coalitie is veranderd. In de tekst staat Selma geciteerd: ‘Ik heb niks tegen het CDA en heb ook geen persoonlijke vijanden, maar de sfeer is wel degelijk veranderd. Er is ook geen sprake van een kleine dip. Dit speelde al langer’.

Hoe duidelijk kun je zijn!

Met name in de richting van wethouder Koegler was het vertrouwen volledig weg en heeft men haar vervolgens gewoon als een baksteen laten vallen. De MFA-stok werd daarvoor dankbaar benut. Op zich heeft Selma hierbij ook wel een punt. Want natuurlijk had de coalitie zich gewoon achter haar op moeten stellen:

 1. We praten al jaren over de MFA’s
 2. Het onderwerp is prominent opgenomen in het collegeakkoord 2010-2014
 3. Het onderwerp is bestuurlijk door college en raad als bestuurlijk speerpunt benoemd
 4. De benodigde gelden waren bij de begrotingsbehandeling in november 2010 bekend en zijn als zodanig ook in die begroting opgenomen. De plannen moesten alleen nog formeel worden voorgelegd en goedgekeurd

Dat de coalitiepartijen zich vervolgens in mei 2011 opeens afkerig toonden van de MFA-plannen mag op z’n minst opmerkelijk worden genoemd. De punten genoemd onder 1 t/m 4 geven op zijn minst aanleiding te veronderstellen, dat er meer speelde. Ook de reactie van de vertrekkende gemeentesecretaris Karel Boonen in het ED was opmerkelijk In een krantenartikel stond onder meer: ‘Het klopt wel dat het nu hommeles is in Veldhoven, maar dat turbulente is eigenlijk iets van de laatste jaren’. Hij liet hiermee duidelijk merken dat er veel politieke onrust was in de afgelopen jaren. En dus niet enkel in de afgelopen weken.

Dat de coalitiepartijen eenheid wilden uitstralen in het raadsdebat op 17 mei over de vertrekkende wethouder, begrijpt GBV nog wel. Dat ze in hun reacties richting oppositie niet het achterste van hun tong wilden laten zien, is ook helder. Maar dat er weinig aan de hand was tussen de coalitiepartijen onderling en tussen college en coalitie, dat vinden we niet bepaald geloofwaardig overkomen. Daarvoor zijn er teveel rimpels in de bestuurlijke vijver waargenomen, zowel formeel als informeel.

Het zal GBV benieuwen of men er in gaat slagen de bestuurlijke slagkracht van Veldhoven vanaf nu nog verder te ondermijnen. Want daarmee zijn bepaalde partijen al enkele jaren druk in de weer. En dat komt in onze optiek bepaald niet ten goede aan onze burgers, daarvan kan iedereen verzekerd zijn.

GBV ziet het allemaal met lede ogen aan en hoopt op bestuurlijk betere tijden voor onze mooie gemeente, waarin het goed wonen is. Maar een ding is zeker: met zo’n coalitieoptreden heb je helemaal geen oppositie nodig.

 

 

 

In de afgelopen weken verschenen in de media enkele publicaties over de situatie in de regionale woningmarkt en de wijziging van de grondprijzen in Veldhoven.
Kort samengevat was de strekking van alle informatie:
Het gaat slecht met de woningverkopen in de regio. De prijzen zijn in het afgelopen jaar gemiddeld mat zo’n 4 procent gedaald. Vooral starters komen moeilijk aan de bak. En het is te verwachten dat de prijzen verder zullen dalen, onder meer gezien de beperking van de mogelijkheden tot het verkrijgen van een bepaalde hypotheekomvang door aspirant-kopers.
In Veldhoven daalt de grondprijs van bouwkavel met 0,2 %. Zo gaat de gebruikelijke vierkante meterprijs van 316 euro naar 315 euro excl. BTW.

Als je dit leest, dan moet je jezelf toch afvragen of het huidige systeem van grondprijzen vandaag de dag nog wel voldoet. Zeker in het kader van stimulering en herstel van alle woningbouwplannen. Iets, wat toch echt broodnodig is, willen we de crisis definitief achter ons laten. En bovendien voldoende woningen realiseren, die de diverse doelgroepen in de komende jaren nodig hebben en kunnen bekostigen.  

Als burger snap je er volgens mij helemaal niks van: Veldhoven haalt de krant door huizenbouwers tegemoet te komen in deze crisistijd door de grondprijs per vierkante meter met maar liefst een hele euro te verlagen! Een dergelijk buitenkansje kan men natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. Je wilt een vrijstaand huis bouwen op een kavel van 400 vierkante meter. Die kost dan geen 126.400 euro excl. BTW maar nog slechts 126.000 euro excl. BTW. Een dergelijke financiële impuls moet toch gaan renderen, zou je zeggen. Of niet? 

Die laatste alinea is natuurlijk een beetje plagend bedoeld. Het systeem dat Veldhoven hanteert is al jaren een gebruikelijke manier van werken. Op 1 april (en dit is geen grap) actualiseert het college elk jaar de grondprijzen op basis van de gemiddelde landelijke waardestijging of -daling van woningen, bedrijven en kantoren in het jaar daarvoor, zoals vastgesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Die daling is voor 2010 bepaald op 0,2 %, dus worden de grondprijzen in Veldhoven conform beleid verlaagd met hetzelfde percentage. Een simpele rekensom leert dat 0,2 % van 316 euro 63 eurocent is. Afgerond naar boven kom je dan op die ene hele euro prijsverlaging uit. Het college heeft gewoon gedaan wat staand beleid is, ook al komt het misschien wat vreemd over bij de burgers. 

De vraag, die hierbij aan de orde moet komen is een andere. En wel of de tot nu toe gevolgde systematiek nog realistisch en hanteerbaar is in deze tijd. De woningmarkt zit volledig op slot en bouwprojecten worden op een laag pitje gezet. De prijzen van woningen dalen in deze regio veel harder (4 %) dan het gemiddelde cijfer, dat de NVM hanteert. Het gevolg is helder. Als mensen hun eigen woning veel goedkoper van de hand moeten doen dan voorheen, maar de realisatiekosten van een nieuwbouwwoning niet of veel minder zien afnemen, dan zal dat hun bouwlust niet bepaald stimuleren maar eerder afremmen. Veel mensen kiezen dan maar voor andere oplossingen zoals het opknappen van de eigen woning. Maar zo krijg je de woningmarkt natuurlijk niet van het slot en ben ik terug bij af: Dat laatste is nodig willen we echt komen tot een volledig economisch herstel. 

De gemeente Veldhoven zou eens moeten overwegen met het oog op deze problematiek om de volgende stappen te doen:

 1. een tijdelijke en forse verlaging van de huidige grondprijzen om nieuwe bouwplannen te stimuleren. Denk aan zo’n 5 tot 10 % voor de gewone grondverkopen en voor starters en sociale koopwoningen aan 10 tot 15 %.
 2. Het systeem van prijsverhoging/verlaging koppelen aan regionale of lokale cijfers in plaats van aan landelijke. 

Het eerste kan een positief effect hebben op de woningmarkt. Met name zouden aanzienlijk lagere prijzen voor starters hen in het zadel kunnen helpen, daar waar ze nu moeten afhaken. Natuurlijk kost dit de gemeente geld. Maar dat er nu een aantal grote projecten niet of vertraagd worden uitgevoerd kost ook kapitalen. Vanwege een actieve grondpolitiek heeft Veldhoven in het verleden veel gronden aangekocht en elk jaar dat die later worden ontwikkeld kost ook handenvol geld. Denk maar eens aan het renteverlies dat op de investeringskosten van de aankoop wordt geleden.

Het is verder op zich best verdedigbaar dat de grondprijzen worden gekoppeld aan de huizenprijzen. Maar dat moet dan wel op lokaal niveau kloppen met elkaar. En dat lijkt nu zeker niet het geval. In april en mei bespreekt de raad de Kadernota Grondbeleid 2011. Het moge duidelijk zijn welke insteek GBV hierbij in dit verband zal kiezen.

Hans van de Looij
Raadslid GBV