Op deze pagina vindt u 2 zaken:

a. Wat we in de raadsperiode 2014-2018 tot nu toe onder meer voor u hebben gedaan in de politieke arena. Scroll hiervoor dus verder naar beneden.

b. In het kort de geschiedenis van GBV vanwege ons 50 jarig jubileum in 2016.

 

a. Wat deden wij voor u onder meer tot op heden in de raadsperiode 2014– 2018

 

Politiek heeft nog wel eens de neiging om meer te beloven dan waargemaakt kan worden. Ook GBV lukt niet alles. Daar heb je anderen bij nodig. Wat we wel kunnen doen, is proberen zoveel mogelijk voor onze burgers voor elkaar te krijgen. Hieronder een opsomming van allerlei zaken waarvoor aandacht werd gevraagd in de raadsperiode 2014-2018.Deze lijst is zeker niet volledig maar geeft wel een beeld waarvoor GBV zich heeft sterk gemaakt, al dan niet met succes:

 

1. Deelnemen aan de coalitie.

GBV is sinds 13 mei 2014 in het college van B&W vertegenwoordigd met 2 wethouders: Hans van de Looij en Marienne van Dongen. In het gesloten coalitieakkoord kunt u meer dan 20 punten terugvinden, die ook in het verkiezingsprogramma 2014-2018 van GBV staan. Een aantal concrete resultaten zult u hieronder  terug kunnen lezen.

 

2. Vragen over kermissen in Veldhoven.

GBV heeft vragen gesteld naar aanleiding van de kermis in Veldhoven-dorp in juli 2014 over zowel de kwaliteit van de aanwezige attracties als het gemeentelijke beleid ten aanzien van kermissen in de Veldhovense kernen. Die moeten naar ons idee zoveel mogelijk behouden blijven.

 

3. Afvalproef

GBV had grote bedenkingen over de afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven. Op onze aandrang is deze versneld geëvalueerd. De conclusie luidde dat deze proef niet in dezelfde vorm kon worden uitgerold over heel Veldhoven. Er is dan ook een nieuw voorstel aangenomen door de raad in februari 2015, waarin onder meer aan de GBV-kritiek is tegemoet gekomen: incontinentiemateriaal mag in de toekomst worden aangeboden zowel op een centrale plek als via de eigen, grijze kliko en het restafval wordt niet meer aangeboden via een restafvalzak. Ook dat mag straks weer gewoon in de grijze afvalbak. GBV heeft hiermee haar verkiezingsbelofte absoluut waargemaakt.

 

4. Brandweerzorg

GBV  heeft in de raad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het behoud van een acceptabel (lees: voldoende en verantwoord) niveau van brandweerzorg. Terwijl we steeds meer moeten bijdragen aan de kosten, wordt het aanbod van dienstverlening in deze steeds verder uitgehold. GBV baart dit grote zorgen. Tegelijk moeten we helaas ook vaststellen dat we wel mogen (lees: moeten) meebetalen , maar dat we als individuele gemeente nog maar bar weinig inhoudelijke zeggenschap hebben over de brandweerzorg.

 

5. Behoud zwembad Den Ekkerman

GBV heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van ons gemeentelijk zwembad. En is bereid de meerkosten daarvan te accepteren. Desnoods via een kleine OZB-stijging. Het is naar idee van GBV kiezen uit 2 kwaden, maar het behoud van onze bestaande voorzieningen acht GBV het belangrijkste. Met name om de leefbaarheid in onze mooie gemeente op peil te houden. Een aantrekkelijke woonomgeving trekt mensen en bedrijven aan en is derhalve van essentieel belang voor onze toekomst. Voorzieningen als een eigentijds zwembad dragen daaraan zeker bij.

 

6. Aandacht voor kruispunt Kromstraat-De Plank-Nieuwstraat

Er is bekeken in hoeverre aanpassing van dit kruispunt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. In elk geval is vastgesteld dat het kruispunt onoverzichtelijk is en leidt tot gevoel van onveiligheid bij veel weggebruikers. De verwachting is dat na realisatie van de Zilverbaan in 2017 de verkeersdruk op dit kruispunt aanzienlijk zal verminderen. GBV houdt hieromtrent haar twijfels, maar is bereid een definitief standpunt over het al dan niet aanpassen van genoemd kruispunt een jaar uit te stellen, gezien het beperkt aantal ongevallen dat zich de laatste jaren daar heeft voorgedaan. Wordt zeker vervolgd.

 

7. Oog voor kwetsbare natuur zoals de Dommelbeemden in Zuid-Veldhoven

Op verschillende momenten vroeg GBV aandacht voor onze mooie kwetsbare stukjes natuur. Met name voor de fraaie Dommelbeemden, waar reeën werden opgejaagd door loslopende honden (met het risico op de weg terecht te komen waar autoverkeer buiten de bebouwde kom is). Ook werd daar aan het einde van het jaar frequent hard knallend vuurwerk afgestoken, met dezelfde gevolgen van dien. GBV pleitte voor meer handhaving en toezicht. Wat werd toegezegd.

 

8. Kiosk kinderboerderij De Hazewinkel gaat er komen

Iets waar GBV al vele jaren voor ijvert gaat er komen: een voorziening bij kinderboerderij De Hazewinkel nabij de speeltuin, waar een extra toilet komt met een heel kleinschalig, niet-commercieel verkooppuntje van koffie, thee, fris en enkele versnaperingen. Nier-commercieel: het wordt gerund door mensen van de Severinusstichting en vrijwilligers van Cordaad en eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan het sociale domein. Het streven is om de voorziening aan het einde van deze raadsperiode operationeel te hebben.

 

9. Kunstgrasvelden voetbalverenigingen

Medio 2017 kwam de nieuwe sportnota. Met daarbij een bijlage waarin stond opgenomen wanneer de afschrijvingstermijn van de kunstgrasvelden was afgelopen. UNA protesteerde: de termijn zou 12 jaar zijn, maar bij 2 verenigingen (waaronder UNA) waren langere termijnen voorzien. UNA vroeg gelijke behandeling voor alle voetbalverenigingen. GBV nam het initiatief voor een amendement, waarbij VVD, D66, PvdA en – in tweede instantie – het CDA zich aansloten. Het amendement werd met steun van deze partijen aangenomen.

 

10. Behoud voorzieningen, m.n. de muziekschool Art4U

Medio 2017 werd duidelijk dat het verplaatsen van de muziekschool naar een andere locatie (bij de bibliotheek) dermate duur zou worden, dat werd voorgesteld door het college om Art4U op de huidige plek aan de Bossebaan te laten voortbestaan. GBV is daar voorstander van. Het behoud van onze voorzieningen, dus ook van onze muziekschool,  vinden wij zeer belangrijk voor onze woon- en leefkwaliteit in Veldhoven.

 

 

b. De geschiedenis van GBV

Op 1 maart 2016 was het zover: GBV bestond op die dag op de kop af precies 50 jaar. Een bijzonder feit, waar we uiteraard feestelijk bij stil hebben gestaan met onze leden. Onder het motto ‘Open-Eerlijk-Eensgezind’ werden bij de verkiezingen van 1966 direct 3 zetels behaald onder aanvoering van de toenmalige oprichters Ben Schellekens (partijvoorzitter) en Lau Donkers (partijsecretaris). De eerste raadsleden werden Ben Schellekens, Janus Rommers en Frans Bijnen.

 

In 1970 en 1974 deed GBV niet zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen maar met een gezamenlijke lijst onder de naam PSV (Progressieve Samenwerking Veldhoven). De andere partijen waarmee GBV zich destijds verbond waren onder meer PvdA, D66 en PPR. Het leverde in genoemde jaren 5 resp. 4 raadszetels op. PSV werd achter het toen almachtige CDA de tweede partij van Veldhoven en leverde een wethouder in de persoon van de heer Jacob Kalter, afkomstig uit de gelederen van de PvdA omdat Ben Schellekens niet werd geaccepteerd als wethouderskandidaat door het CDA. Ben verliet de raad in 1973, toen hij burgemeester werd in het plaatsje Zeeland.

 

In 1971 werd Lau Donkers raadslid. Onder zijn leiding werd nog een keer een lijstverbinding door GBV aangegaan in 1978 met de Christen Democraten Veldhoven. GBV deed aan de verkiezingen mee onder de naam DGV’78. Het werd geen succes; er werd slechts een raadszetel behaald. De kiezers herkenden GBV niet meer. Daarom werd vanaf 1982 weer gewoon als zelfstandige partij GBV meegedaan aan gemeenteraadsverkiezingen. En niet zonder succes.

 

Van 1971 tot en met 1998 werd GBV politiek aangevoerd door Lau Donkers. Onder zijn leiding groeide de partij geleidelijk van 1 naar 3 raadszetels. Lau wist daarbij gedurende 2 raadsperiodes (tussen 1990 en 1998) deelname aan de toenmalige coalities te bewerkstelligen en de eerste echte GBV-wethouder in de geschiedenis van de partij te worden.

 

In 1998 werd het stokje overgenomen door Hans van de Looij. Ook met hem als lijsttrekker behaalde GBV steeds goede verkiezingsuitslagen en groeide het aantal raadszetels van GBV (5 in 2002, 4 in 2006, 5 in 2010 en 6 in 2014). Van 1998 tot 2006 werd deelgenomen aan 2 coalities, waarbij Hans wethouder was van 2000 tot 2006. Na 2 periodes van goede uitslagen met uitsluiting van collegedeelname, was het dit jaar eindelijk weer zover. GBV werd na het beste verkiezingsresultaat uit haar geschiedenis  betrokken bij het nieuwe college in mei 2014 en leverde zowaar zelfs 2 wethouders in de personen van Hans van de Looij en Marienne van Dongen –Lamers. GBV werd de tweede partij van Veldhoven, qua zeteltal even groot als VSA, de grootste partij sinds 2002.

 

GBV is geen eendagsvlieg gebleken, iets wat toch vaak wel het geval was bij lokale partijen. 50 Jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de raad is in Veldhoven in elk geval nog geen enkele lokale partij gelukt. En qua ontwikkeling? Het CDA verloor in deze periode haar almachtige positie en ging van bijna 60 % van de stemmen in 1966 terug naar 15 % in 2014. GBV groeide vanaf 1982 (het jaar dat weer zelfstandig werd  meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen) van 10 % naar 21 %van de stemmen. Vele jaren noemde men GBV spottend de ‘bijwagen van het CDA’.  Dat geluid is inmiddels definitief tot zwijgen gebracht.

 

GBV heeft alweer ruim een halve eeuw keihard en onafgebroken naar beste vermogen meegewerkt aan de vormgeving van Veldhoven. en zal dat zolang mogelijk blijven doen. Daarvoor hebben wij maar een ding nodig:  uw steun maar vooral ook uw stem. Ook in 2018 zal GBV weer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wij hopen weer op u te mogen rekenen. Zodat we door kunnen met datgene waar we ons dagelijks voor inzetten: ons aller Veldhoven!