• Veel uitritconstructies zijn in Veldhoven veel te steil bij aansluitingen op wegen
  • Dit vertraagt de handelingssnelheid, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

In Veldhoven zijn in de afgelopen jaren vrijwel alle woongebieden ingericht als verblijfgebied (30 km zones). Iets, wat de verkeersveiligheid zekere positief heeft beïnvloed, met name voor het langzame verkeer.

Natuurlijk, het is bekend dat sommige mensen hun vraagtekens plaatsen bij die herinrichting van wijken. Vaak wordt daarbij dan het argument gegeven, dat veel automobilisten zich toch niet aan de geldende maximum snelheid houden en de politie niet of nauwelijks controleert noch handhavend optreedt tegen overtreders. Dat laatste bevat misschien wel een kern van waarheid. Maar toch wordt daarbij een ding door veel mensen over het hoofd gezien. Toen er nog sprake was van oude situaties met een 50 km regime, pleegden veel automobilisten daar nog harder te rijden en werden in de bebouwde omgeving met gemak snelheden van 60 of meer gehaald. Misschien houden veel weggebruikers zich in de 30 km gebieden vandaag de dag niet precies aan de geldende maximum snelheid. Maar als momenteel wordt gereden met snelheden van 40-50 km/u, dan is dat altijd nog een flinke verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Laten we wel wezen, sinds 1975 is het verkeer steeds drukker geworden, maar is het aantal dodelijke slachtoffers per jaar gigantisch gedaald. Van landelijk meer dan 3.000 per jaar naar zo’n 700. Elk slachtoffer is er natuurlijk een teveel, maar er heeft wel een enorme positieve verbetering plaatsgevonden in dit verband. Dit heeft alles te maken met zaken als de invoering van de helm- en gordelplicht, alcoholcontroles, aanleg van rotondes en betere voertuigen. Maar naar onze overtuiging ook met de herinrichting van woonwijken tot 30 km gebieden. Waarbij er natuurlijk altijd situaties zijn te vinden waar dit beter had gekund.

Hierbij lijkt echter een herinrichtingsaspect op veel plekken tot de nodige irritatie bij weggebruikers in Veldhoven te leiden. En wel op die plaatsen, waar wijken worden ontsloten op het lokale hoofdwegennet. Dat gebeurt dan in de meeste gevallen door het verbinden van de erftoegangswegen met gebiedsontsluitingswegen. De technische constructie bestaat daarbij veelal uit een op/afritje, een soort van drempelachtige constructie.

GBV krijgt in dit verband veel klachten en opmerkingen over de steilte van diverse op/afritten in Veldhoven. Plekken, die daarbij regelmatig onder onze aandacht worden gebracht zijn bijvoorbeeld de splitsingen Traverse-Schans (De Polders), Herdgang-Kievit (De Kelen) en Dorpstraat-Het Gewad (Veldhoven-dorp). Maar er bestaan naar ons idee aanzienlijk meer van dergelijke (te?) steile op/afritten in Veldhoven. Het probleem hierbij is het volgende: òf automobilisten rijden vanuit dit soort aansluitingen zò voorzichtig de weg op, dat daarbij hun handelingssnelheid erg traag wordt en verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan òf ze rijden al gauw iets te snel waardoor hun voertuig een enorme klap krijgt en beschadigingen kan oplopen. Het eerste wordt nog verergerd als een route door omstandigheden extra wordt belast zoals nu de Schans vanwege de herinrichting van de Hovenring.

Daarom heeft onlangs ons raadslid Wim Groenendijk het college gevraagd de steilte van de op/afritten in Veldhoven bij alle ontsluitingswegen nader te laten onderzoeken, de uitkomsten daarvan te communiceren en eventueel passende maatregelen te nemen, als de noodzaak daartoe door het onderzoek wordt onderschreven. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op ons verzoek.