Geacht college,
Namens de fracties van VSA en GBV willen wij u in het kader van art 42 van het reglement van orde de volgende kwestie voorleggen: Onlangs ontvingen wij een bericht vanuit de SRE met de vooraankondiging van een conferentie over de toekomstige regionale samenwerking. Bij ons is ook bekend dat de regering bestuurslagen zoals de SRE gaat opheffen.

Als de doelstelling voor alle partijen een win-win samenwerking is, dan zijn het  de lokale partijen VSA en GBV die  als eersten een volmondig ‘ja’ in dit verband laten horen.

Maar, zo vragen wij ons oprecht af, is dit wel zo? Gaan wij op niet al te lange termijn een hoge prijs betalen voor alle inspanningen binnen een samenwerkingsverband  als Brainport?  Verliezen we onze gemeentelijke zelfstandigheid of leveren we een (groot) gedeelte van onze eigen autonomie over aan een overkoepelend, niet-democratisch gelegitimeerd maar bovenal door Eindhoven gedomineerd bestuursorgaan? VSA en GBV vrezen hier gezien het (recente) verleden oprecht voor.

Laat nogmaals gezegd zijn, er is niets tegen een vorm van samenwerking tussen diverse gemeenten in de regio Eindhoven. Dit kan inderdaad de gewenste win-win situatie opleveren, die ook goed is voor Veldhoven. Maar we moeten evenmin naïef zijn.

Eind november berichtte het Eindhovens Dagblad (ED) dat Eindhoven snel tot intensievere samenwerking wil komen met de gemeenten in haar stedelijk gebied. De SRE zal volgens het regeerakkoord immers op redelijk korte termijn gaan verdwijnen. In een brief aan de eigen raad schreef het Eindhovense college zelfs dat men het liefst zag dat deze gemeenten op bepaalde onderwerpen als één overheid zouden gaan opereren. Hoe duidelijk kun je zijn! De genoemde voorbeelden van samenwerkingsterreinen (economie, verkeer, Brainport en woningbouw) zijn daarbij niet  meteen de minste. Er blijft dan qua eigen beleidsruimte niet veel meer over, gezien het feit dat zaken op het vlak van veiligheid, onderwijs en sociale zaken (Wmo en WWB) al voor een belangrijk deel vanuit Den Haag worden bepaald. De SRE gaat nu de vraag onderzoeken hoe de regionale samenwerking in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. Wat daaruit komt, werd door Eindhoven dus blijkbaar niet echt van belang gevonden omdat men als college al een duidelijke mening heeft. Een reden temeer om uit te gaan van een dubbele agenda, die onze buurgemeente in dit dossier lijkt te hebben.

Half december werd via het ED ook bekend gemaakt dat Brainport op dit moment een bestuurlijke warboel is. De organisatie van dit orgaan lijkt niet goed te functioneren. De sturing en de effectiviteit

zijn onvoldoende. De Stichting Brainport onder voorzitterschap van burgemeester Van Gijzel moet duidelijker gaan sturen en de Eindhovense raad moet in dat bestuur meer invloed krijgen. Tot zover de berichtgeving in het ED hieromtrent. 

Tel dit alles bij elkaar op en de uitkomst lijkt voor Veldhoven naar ons idee opeens toch wat minder florissant dan op het eerste oog gedacht. Gemeentelijke samenwerking is prima maar of de noodzaak tot intensivering daarvan feitelijk aanwezig is, blijft voor VSA en GBV even volstrekt de vraag. We moeten oppassen geen historische vergissing te maken door hierin te ver mee te gaan. In het verleden heeft Veldhoven zichzelf ook zonder zich bestuurlijk uit te leveren aan Eindhoven zeer goed op de kaart weten te zetten. Onze gemeente groeide in rap tempo, realiseerde mooie bouwprojecten inclusief een goed eigen voorzieningenniveau en beschikt tot op de dag van vandaag  over voldoende middelen en heeft lage lasten voor haar inwoners. Veldhoven kent in omvang en inhoud een gemeente met veel bestuurlijke kracht.

Daarnaast vertoonde Veldhoven steeds zonder allerlei samenwerkingsverplichtingen voldoende bestuurlijke slagkracht als het er op aan kwam en stonden wij ons economisch mannetje met de vestiging en groei van internationale bedrijven als ASML en Simac.

VSA en GBV stelden bij de verkiezingen van maart 2010 al dat onze beloning voor alle samenwerkingsdrift wel eens een gemeentelijke herindeling zou kunnen worden als we niet op onze hoede zijn. Dat idee is nog zeker niet weg en de recente berichtgeving over samenwerking en Brainport hebben deze onrust alleen maar doen toenemen. VSA en GBV willen in dit kader niet doemdenken maar wel een realistische benadering voorstaan. Wij hechten aan een bestuurlijk zelfstandig Veldhoven, al dan niet participerend in een vorm van samenwerking en willen dit nadrukkelijk geborgd zien.

Zo zou Eindhoven een groot stuk van onze ongerustheid kunnen wegnemen door klip en klaar het statement van medio jaren ’90 te herbevestigen als bestuurlijk uitgangspunt dat de eindmaat aan de westzijde van Eindhoven voor deze gemeente is bereikt. Een afspraak overigens voortvloeiend uit een vrijwillige grenscorrectie tussen beide gemeenten, waarbij Meerhoven grotendeels in handen van Eindhoven kwam. 

Gezien het gestelde willen VSA en GBV in het kader van art 42 van het reglement van orde de volgende vragen voorleggen aan het college: 

  1. Is het college bereid op korte termijn met de raad in gesprek te gaan over de vorm en inhoud van de meest wenselijk geachte toekomstige samenwerkingsvorm in onze regio alvorens hierover een bestuurlijk commitment uit te spreken naar derden?
  2. Kan het college toezeggen dat er geen nieuwe verplichtingen in dit verband aangegaan zullen worden alvorens een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden?
  3. Is het college bereid aan Eindhoven de vraag voor te leggen of men bereid is het standpunt dat college en raad van deze gemeente medio jaren ’90 innamen, te weten dat de eindmaat voor Eindhoven aan de westzijde is bereikt, te herbevestigen? 

Vanwege het belang van het onderwerp en de mogelijke bestuurlijke consequenties die bepaalde stappen in de nabije toekomst kunnen hebben en het feit dat er binnenkort over een nieuwe samenwerkingsvorm gesproken gaat worden in SRE-verband, lijkt het meer dan gerechtvaardigd hierover op korte termijn tot een optimale afstemming te komen met de gemeenteraad van Veldhoven. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij

Namens de VSA- en GBV-fracties 

Met vriendelijke groet 

 

Albert de Jong                     Hans van de Looij

Fractievoorzitter VSA           Vice-fractievoorzitter GBV