De mogelijke vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino’s Pizza bij de Heistraat-Zoom in de wijk Zeelst leidt tot veel ophef. Ons, de raadsfracties van VVD, GBV en PvdA,  bereiken van verschillende kanten signalen vanuit de bevolking, die erop wijzen dat plannen rondom de realisatie van deze fastfood-bedrijven op deze plek om verschillende redenen totaal niet worden begrepen en gewaardeerd.

Die signalen betreffen kort samengevat vooral: gevreesde verkeersdrukte en vervuiling van de omgeving. Ook de nadelige gevolgen die fastfood heeft voor de gezondheid spelen in die overwegingen een rol.

Lees verder »
28
april 2020

SCOOTERS OP TROTTOIR

Geacht college,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Er wordt de afgelopen jaren meer en meer nagedacht over en geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vervoer in het kader van milieuverbetering. De meer traditionele vormen van transport dragen bij aan vervuiling en verdere opwarming van de aarde. Daarom doen elektrische auto’s en fietsen meer en meer hun intrede en maken we kennis met fenomenen als deelauto’s en scooters. Een begrijpelijke ontwikkeling in het licht van een groter belang.

Lees verder »

Ieder jaar krijgen alle gemeenten een budget vanuit de Rijksoverheid. Dit budget komt in de vorm van een jaarlijkse uitkering vanuit het Gemeentefonds. Voor het jaar 2020 is begroot, dat deze voor Veldhoven om en nabij de 63 miljoen euro is. De systematiek van het Gemeentefonds werkt volgens het zogeheten trap op, trap af-mechanisme. Dat houdt in dat de ontwikkeling van het Gemeentefonds gelijke tred houdt met de uitgaven van het rijk. Als gedurende een begrotingsjaar blijkt dat het rijk minder geld uitgeeft dan begroot, wordt gedurende dat jaar de uitkering aan de gemeenten vanuit het Gemeentefonds naar beneden bijgesteld. 

Lees verder »

Het is tijdens de jaarwisseling goed gebruik om ter opluistering van dit moment vuurwerk af te steken. Iets, dat door velen dan ook met veel plezier wordt gedaan in den lande. Dus ook in Veldhoven.

Enkele andere aspecten bij dit alles doen bij GBV echter wel de nodige bedenkingen postvatten. Met name met betrekking tot de veiligheid en overlast. Vuurwerk wordt vaak door jonge kinderen (leeftijd tussen 8 en 12 jaar komt veelvuldig voor) afgestoken, die dit doen op een onverantwoorde wijze. Het gooien van knalvuurwerk onder (rijdende) auto’s en naar andere verkeersdeelnemers is allang geen uitzondering meer evenals het op elkaar en naar derden ‘schieten’ met vuurpijlen. Op verschillende plaatsen vonden vernielingen plaats. En het geknal lijkt steeds harder te worden (zwaarder vuurwerk) en dat gedurende de gehele dag, wat voor dieren natuurlijk geen pretje is; met name honden en katten hebben er erg veel last van.

Lees verder »
20
december 2019

Fijne feestdagen iedereen!